Tho Manual

Sponsored link: Download Tho Manual
thơ luân hoán
. tình cảm giữa tình thân của chúng tôi với nhà thơ Luân Hoán cùng một địa danh, có thể nói đã trổ những nhánh thơ: Hội An. Sau khi hoàn tất chương trình trung học trường Thọ Nhơn, tôi bị bạn bè bà con ở Sài Gòn. Khuyến, Nguyễn Du, Chu Mạnh Trinh. và đến những nhà thơ văn của thời cận đại như Nhất Linh, Khái Hưng.

Language: vietnamese
PDF pages: 599, PDF size: 5.74 MB
Report
thơ kể (bản mới) tân hình thức
NUMBERS Five- three-seven-seven or five-seven-three-three? I always get confused with numbers, which I ought to remember: pincodes of credit cards; bank account numbers with the uncertain amount of money (when I have to clear up payments for eating, drinking, sleeping, resting, housing, breathing, everything. Briefly: needed things to be spending when … alive! And also payment of burial insurance covering the spending when … die?) Twelve o six, or sixteen o two? I always get confused with numbers, which I .

Language: vietnamese
PDF pages: 314, PDF size: 1.08 MB
Report
thô aán Ñoä cuoái theá kyû
. laø yù nieäm xeâ dòch cuûa thôøi gian, nhöng vôùi thô, cuõng laø luùc ñeå chuùng ta cuøng yù thöùc moät. vaø thaûo luaän nhöõng vaán ñeà cuûa thô, vaø caùi khoaûng naêm naêm cuûa TC Thô môùi chæ laø moät tíc taéc.

Language: vietnamese
PDF pages: 250, PDF size: 6.15 MB
Report
thơ Được Đo bằng Độ dài trải từ một xứ sở xa xăm tới khu vực những
.Thơ được đo bằng độ dài trải từ một xứ sở . lư dân rải rác ở nơi cùng trời cuối đất. Thơ nhập vào dòng chảy mới, khoảng khoát, cùng chuyển động bất kể những phân các không thời gian. Thơ có thể là sống sượng và ngùn ngụt lửa, có. khoát, ở ngoài những cánh cửa đã khép. Và vậy, thơ không còn là tiếng than đơn lẻ mà là bản.: Như ngọn lao ném ra chẻ dọc những con đường. Thơ có mặt như một ngạc nhiên và mãi mãi như. đầy bứt phá nơi những tâm hồn ăm ắp chất thơ và đời thơ.

Language: vietnamese
PDF pages: 160, PDF size: 0.96 MB
Report
thơ lá thư Ái hữu công chánh
SỐ 87 - THÁNG 08/2006 Thưa quý Ái Hữu và Thân Hữu, Lá Thư Công Chánh Mùa Thu 2006, số 87 này được phát hành và gửi đến quý Ái Hữu và Thân Hữu đúng thời hạn nhờ sự đóng góp bài vở của Ái Hữu Thân Hữu năm châu, và sự cố gắng chu toàn công việc của Ban Phụ Trách Lá Thư. Kể từ số 84 trở đi, thành phần Ban Phụ Trách không còn là của một nhóm Ái Hữu Thân Hữu Công Chánh tại địa phương, mà là sự kết hợp cộng tác của Ái Hữu Thân Hữu các nơi khác nhau trên thế giới. Số lượng thành viên gia nhập Ban Phụ Trách cũng .

Language: vietnamese
PDF pages: 156, PDF size: 23.93 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Tiếng Việt ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.