Lượng

Sponsored link: Download Lượng
(microsoft word - tu264 v364 luo?ng t342m word 03)
Con đường Bồ tát1 bắt đầu khi người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm Vô-thượng Chánhđẳng Chánh-giác.2 Tâm này còn gọi là tâm bồ đề,3 và phát tâm bồ đề tức là phát nguyện tự giải thoát mình để giải thoát tất cả chúng sinh. Đó là tự độ và độ tha.4 Khi người thiện nam thiện nữ phát tâm bồ đề như vậy là đã trở thành Bồ tát,5 bắt đầu tập sự con đường Bồ tát. Tâm bồ đề đương nhiên là đặt trên lòng thương yêu chúng sinh vô bờ bến của Bồ tát. Lòng thương yêu vô lượng này còn gọi là tứ vô lượng tâm, bốn tâm vô .

Language: vietnamese
PDF pages: 11, PDF size: 0.15 MB
Report
Ự Án năng lượ chính d n: giz/moit 2011. ng d n quy ho Ển
Cuốn sổ tay này là kết quả cuả sự hợp tác giữa Dự án năng lượng gió GIZ/MoIT và Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng điện 3 trong nỗ lực phổ biến phương pháp luận và qui trình thực hiện qui hoạch điện gió được đúc kết trong quá trình lập qui hoạch phát triển điện gió cho tỉnh Bình Thuận. Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn công ty Bosch&Partner từ Đức đã chuyển giao phương pháp luận qui hoạch và hỗ trợ về chuyên môn trong quá trình thực hiện báo cáo này, Ban Quản lý dự án năng lượng gió GIZ/MoIT đã tạo .

Language: vietnamese
PDF pages: 43, PDF size: 1.85 MB
Report
ng
. éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, ch¨m sãc søc khoÎ ng-êi lao éng t¹i n¬i sn xuÊt. Muèn c., phi tiÕn hµnh ång bé trªn nhiÒu ph-¬ng diÖn, tõ ban hµnh, thùc hiÖn c¸c chÕ. së, doanh nghiÖp sn xuÊt kinh doanh. Mét trong nh÷ng ho¹t éng quan träng lµ viÖc tæ chøc thùc. trß qun lý, iÒu hµnh lùc l-îng «ng o ng-êi lao éng vµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ, thiÕt bÞ trong doanh nghiÖp nªn cã vai. thiÕu trong êi sèng, sinh ho¹t hµng ngµy. Víi nguån nguyªn liÖu phong phó trong n-. c¸c n-íc l¸ng giÒng, ngµnh sn xuÊt thñ c«ng mü nghÖ ãng gãp ¸ng kÓ cho nÒn kinh tÕ.

Language: vietnamese
PDF pages: 204, PDF size: 1.92 MB
Report
ng nai – c u long s 7 181 ngôn: ngôn là l i nói ph i thành th t
Language: vietnamese
PDF pages: 183, PDF size: 1.03 MB
Report
ng, Àn bà, iên saigontre.com
Language: vietnamese
PDF pages: 122, PDF size: 1.44 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →

Suggested

Tiếng Việt ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.